Nr.

Publiskojamā informācija

Publicēta informācija

1.

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi

Pielikums

2.

Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem

Pielikums

3.

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

 

4.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā ( tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi)

Pielikums

5.

Informācija par saņemto valsts un pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu ( ja attiecināms)

Nav attiecināms

6.

Atalgojuma politikas principi

 

7.

Kapitālsabiedrības ziedošanas ( dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas ( dāvināšanas) kārtība

Nav attiecināms

8.

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats pa trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem

Pārskats par 3 mēn.

Pārskats par 6 mēn.

9.

Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats

Pielikums

10.

Informācija par īpašuma struktūru ( tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

 

11.

Informācija par organizatorisko struktūru

 

12.

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma ( dāvinājuma) summu un saņēmējiem

Nav saņemti ziedojumi ( dāvinājumi)

13.

Informācija par iepirkumiem

 

14.

Cita nozīmīga informācija

-

15.

Statūti

Pielikums

16.

Valdes dokuments, kas regulē kapitālsabiedrības darbību

-

17.

Informācija par valdes locekļiem

Pielikums | CV

2022. gada pārskats

2023. gada 1.cet. pārskats