________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PAZIŅOJUMS

Informējam, ka ūdensvada avārijas likvidēšanas dēļ

 02.jūlijā no plkst.9:00 līdz 17:00

    tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve Bunkā.

 

 

 

SIA "PRIEKULES NAMI" administrācija

Tālrunis informācijai 26281904

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

PAZIŅOJUMS

Informējam, ka

sakarā ar ūdens padeves sistēmu dezinfekciju,

 iespējami dzeramā ūdens padeves pārtraukumi līdz darbu pabeigšanai.

Lūdzam ņemt vērā, ka pēc sistēmas dezinfekcijas veikšanas var tikt novērots nebūtisks ūdens saduļķojums.

 

Trešdien 03.aprīlī

Paredzētais ūdens padeves pārtraukuma laiks

Vieta

09:00

Mazgramzda

09:45

Gramzda

10:15

Mežupes pamatskola

11:30

Vaiņode

14:30

Priekule

16:30

Paplaka

 

Ceturtdien 04.aprīlī

Paredzētais ūdens padeves pārtraukuma laiks

Vieta

09:00

Priekule

11:30

Kalnenieki

12:30

Mazadatiņas

13:00

Virga

14:00

Ozolu ciems

14:30

Kalēti

 

Piektdien 05.aprīlī

Paredzētais ūdens padeves pārtraukuma laiks

Vieta

09:00

Bunka

11:00

Tadaiķi

12:30

Krote

SIA “Priekules nami” administrācija Tālrunis informācijai 26281904

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Paziņojums!

Priekules pilsētā, 22.09.2023. no plkst.10.00 līdz darbu pabeigšanai, tiks veikti ūdensapgādes sistēmas remontdarbi Galvenā un Skolas ielā. Pēc remontdarbu pabeigšanas tiks veikta attiecīgo tīklu dezinfekcija, kuras rezultātā var būt neliels dzeramā ūdens saduļķojums un hlora smaka. Nepieciešamības gadījumā uzturā lietojamais ūdens ir jānotecina un jānovāra. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!


Paziņojums!

Vībiņu ciemā,  11.09.2023. plkst. 9.00,  tiks veikti dziļurbuma un  atdzelžošanas iekārtu apkopes darbi. Pēc darbu pabeigšanas tiks veikta dezinfekcija, tāpēc lūdzam iedzīvotājus uzturā lietojamo ūdeni- novārīt! Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

 


Uzmanību!

Izsludina konkursu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem

  • Konkursa mērķis ir veicināt dzīvojamo māju pieslēgumu izbūvi centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai un samazināt vides piesārņojumu. Konkurss norisinās atbilstoši Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/27 “Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai” (turpmāk – noteikumi Nr.2022/27). Līdzfinansējumu piešķir pieslēguma izbūvei, ja nekustamais īpašums atrodas Dienvidkurzemes novadā un tā sastāvā ir ekspluatācijā nodota viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja un pa ielu vai ceļu gar šo nekustamo īpašumu jau ir izbūvēts maģistrālais ūdensapgādes un/vai kanalizācijas vads, kurš atrodas tiešā tuvumā šim nekustamajam īpašumam.
  • Līdzfinansējumu piešķir fiziskai personai, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz minētajām prasībām atbilstošu nekustamo īpašumu un tā pieteikuma iesniegšanas brīdī ir deklarēta šajā īpašumā, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieku kopībai vai personai, kura, pamatojoties uz pilnvarojuma līgumu par pārvaldīšanu, apsaimnieko un pārvalda daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, un ja tai ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu ir piešķirtas tiesības vai uzdots pienākums nodrošināt pieslēguma izbūvi šai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai. Līdzfinansējuma apjoms viena pieslēguma izbūvei var būt 100%, 50% vai 75% apmērā, atbilstoši saistošo noteikumu Nr. 2022/27 III nodaļas 11. punktā atrunātajiem nosacījumiem. Kopējais pieejamais līdzfinansējums 2023. gadā novada budžeta ietvaros ir 80 000 EUR.
  • Projekta pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 28. aprīlis (ieskaitot), un tos varēs iesniegt šādi: personīgi, slēgtā aploksnē, jebkurā no Dienvidkurzemes novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem (VPVKAC) vai pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldēs to darba laikos; l nosūtot pa pastu uz pašvaldības juridisko adresi: Dienvidkurzemes novada pašvaldība, Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430, ar norādi – “Dienvidkurzemes novada pašvaldības projektu finansējuma konkursam centralizētajiem ūdensapgādes un/ vai kanalizācijas tīkliem”, tā, lai pašvaldībā tas tiktu saņemts ne vēlāk kā 28. aprīlī; l iesūtot pašvaldības e-adresē vai e-pastā pasts@ dkn.lv vienā datnē, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, ar norādi: Pieteikums “Dienvidkurzemes novada pašvaldības projektu finansējuma konkursam centralizētajiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem”. Iesniegtos projektu pieteikumus vērtē konkursa vērtēšanas komisija.
  • Pirms iesniegt projekta pieteikumu, aicinām iepazīties ar konkursa saistošajiem NOTEIKUMIEM un tā pielikumiem, kuri pieejami pašvaldības mājaslapas www.dkn. lv sadaļā: Pašvaldība/Normatīvie akti/Saistošie noteikumi, izvēloties Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 2022. gada 28. jūlija saistošos noteikumus Nr. 2022/27 “Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai”. Papildu informācija, zvanot pa tālruni 26360817 projektu konkursa koordinatoram Oskaram Zvejam vai rakstot uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..* 06/04/2023

 * Dienvidkurzemes novada informatīvais izdevums. Pieejams: https://www.dkn.lv/lv/media/16986/download?attachment


PAZIŅOJUMS 

Informējam, ka sakarā ar ūdens padeves sistēmu dezinfekciju, iespējami dzeramā ūdens padeves pārtraukumi līdz darbu pabeigšanai.

Lūdzam ņemt vērā, ka pēc sistēmas dezinfekcijas veikšanas var tikt novērots nebūtisks ūdens saduļķojums.

 

Pirmdien 03.aprīlī Trešdien 05.aprīlī

Mazgramzdas ciems: 10:45

Gramzdas ciems: 11:45

Purmsātu ciems: 13:00

Priekules pilsēta: 14:00

 Priekules pilsēta: 09:00

 Kalnenieku ciems: 11:30

Virgas ciems: 12:30

Virgas pagasts, Virgas skola: 13:00

Ozolu ciems: 14:00

Kalētu ciems: 14:30

 

SIA “Priekules nami” administrācija

Tālrunis informācijai 26281904

 


SIA “Priekules nami” informē, ka atbilstoši spēkā esošajām normatīvām prasībām ar 2022.gada apsaimniekošanas bilancēm būs iespējams iepazīties no š.g. 1.aprīļa šādos veidos:

  • Dzīvokļu īpašnieki - daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku “MĀJU LIETAS” Būvniecības Informācijas Sistēma (BIS) https://bis.gov.lv/;
  • Dzīvokļu īpašnieki un īrnieki - Klientu portāla WebNams ;
  • Pielikuma veidā pie apsaimniekošanas un komunālo maksājumu rēķina aprīļa mēnesī.

 

 

 


Paziņojums par noteikto tarifu -Priekules pilsētā, Priekules pagastā, Virgas pagastā, Dienvidkurzemes novadā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI”, vienotais reģistrācijas numurs: 42103020465, juridiskā adrese: Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Dienvidkurzemes novads, LV­3434, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktos tarifus, kas ir aprēķināti saskaņā ar  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016. gada 14. janvāra lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajiem tarifiem.

 

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs no 01.05.2019.
(bez PVN)

Noteiktais tarifs no 01.03.2023. līdz 30.04.2023. (bez PVN)

Noteiktā tarifa 

pieaugums  (%).

Noteiktais tarifs no 01.05.2023. (bez PVN) 

Noteiktā tarifa 

pieaugums (%).

 Ūdensapgādes pakalpojumi

 1,03

1,28

24%

1,46

42%

 Kanalizācijas pakalpojumi

1,73

1.98

14%

2,21

28%

  

  

  

 

  

 

Noteiktie tarifi laika posmam no 2023.gada 1.marta līdz 2023.gada 30.aprīlim stāsies spēkā 2023. gada 1. martā (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu). Noteiktie tarifi no 2023.gada 1.maija stāsies spēkā 2023.gada 1.maijā.

Noteiktie tarifi stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lēmumu par noteikto tarifu spēkā stāšanās atsaukšanu.

 

No noteikto tarifu spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 2019.gada 14.marta lēmumu Nr.71 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem” apstiprinātos tarifus, kas 2019.gada 18.martā publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2019.; Nr. 54).

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar elektroenerģijas izmaksu pieaugumu.

 

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem tarifiem un noteikto tarifu pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifu izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu  tarifiem lietotājs var  sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” Ķieģeļu ielā 2a, Priekulē otrdienās un ceturtdienās no 10:00 līdz 12:00, iepriekš sazinoties ar valdes locekli Artu Braunu, tālruņa numurs 63452970; elektroniskā pasta adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem tarifiem rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” Ķieģeļu ielā 2a, Priekulē, elektroniskā pasta adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". 

 


Informējam, ka saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padomes 2022. gada 1. decembra lēmumu Nr.266  ir apstiprinātas izmaiņas VAS “Latvijas Pasts” universālā pasta pakalpojuma tarifiem, kas stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī. Atsaucoties uz iepriekš minēto, SIA “PRIEKULES NAMI” rēķinu piegādes izmaksas ar VAS “Latvijas Pasts” starpniecību izmaksās 2,07 EUR (bez PVN).

Aicinām iedzīvotājus pieteikties ikmēneša rēķina saņemšanai e-pastā (bez maksas), nosūtot pieprasījumu uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai zvanot pa tālr. 63452970.

 


Godātais klient!

 

Pilnsabiedrība “Vides pakalpojumi Liepājai” augstu vērtē iespēju būt Jūsu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējam. Vienlaikus vēlamies Jūs informēt par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām no 2023. gada 1. janvāra.

Latvijas Republikas Saeima Dabas resursu nodokļa (DRN) likumā ir noteikusi šā nodokļa pieaugumu ik katru gadu. Atbilstoši minētajam likumam no 01.01.2023. DRN likme par 1 sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu būs 95,00 EUR/t, salīdzinot ar līdzšinējiem 80,00 EUR/t.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija šā gada 25. novembrī ir izvērtējusi un apstiprinājusi SIA “Liepājas RAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu pie DRN likmes 95 EUR/t. Jaunais tarifs par nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā “Ķīvītes”, kas stāsies spēkā no 2023. gada 1. janvāra būs 86,90 EUR/t, kas ir par 30,9 % lielāks kā līdzšinējais.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu (39. panta 12 daļu), ja mainās tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, atkritumu apsaimniekotājs iekļauj apstiprināto tarifu atkritumu izvešanas maksā ar tā spēkā stāšanās dienu.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, palielinās kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma maksa klientiem, un, salīdzinot ar līdzšinējo, tā tiks noteikta šādā apmērā:

 

Nešķirotie sadzīves atkritumi

Konteinera tilpums (m3)

20,00 EUR (t.sk. PVN) par 1m3 apsaimniekošanu

23,23 EUR (t.sk. PVN) par 1m3 apsaimniekošanu

Maksa par atkritumu apsaimniekošanu līdz 31.12.2022

Maksa par atkritumu apsaimniekošanu no 01.01.2023

0,12

2,40

2,78

0,24

4,80

5,58

0,66

13,20

15,33

1,1

22,00

25,56

Maiss 0,1

2,25

2,59

       

 

Vēršam uzmanību, ka efektīvākais veids, kā samazināt izmaksas arī tarifiem kāpjot, ir apdomīga iepirkšanās un atkritumu šķirošana. Atgādinām, ka šķirota stikla, papīra, plastmasas un metāla iepakojuma apsaimniekošanu nodrošinām bez maksas.

Lai saņemtu efektīvu un visaptverošu atkritumu apsaimniekošanas piedāvājumu un ieteikumus, lūdzu, sazinieties ar Klientu apkalpošanas centru, rakstot uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai zvanot pa telefonu 63457777.

Priecāsimies atbildēt uz Jūsu jautājumiem.

 

Ar cieņu,

Vides pakalpojumu grupa/09.12.2022.


 

Ar plānotajām uzturēšanas un apsaimniekošanas maksas tāmēm 2023.gadam un uzturēšanas darbu plāniem iespējams iepazīties SIA “Priekules nami” mājas lapā: www.priekulesnami.lv  sākot ar 2022.gada 1.novembri.

⁕ Pamatojoties uz 2017.gada 11.jūlija Ministra kabineta noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”.

Jautājumu gadījumā sazināties ar dzīvojamo māju pārvaldnieku m.t. 26135184.

 

 

 

 

 


    

Par Dienvidkurzemes novada Bunkas, Embūtes, Gramzdas, Kalētu, Virgas un Vaiņodes pagastu administratīvo teritoriju dzīvojamo māju apsaimniekošanu, ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumiem un siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu.


  

PAZIŅOJUMS!!!

 

SIA "Priekules nami" no 2022.gada 1.februāra pārtrauc kolektīvo TV antenu apkalpošanu.

Problēmu gadījumā iedzīvotājiem, vērsties pie komersantiem kuri nodrošina televīzijas pārraidīšanas

pakalpojumu. ( TET, GO3 u.c.)