Kapitālsabiedrības publiskojamā informācija

Pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvis: Dienvidkurzemes novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Vārna

 

Nr.p.k.

Publiskojamā informācija

Publiskošanas periodiskums

Publiskota informācija

1

Statūti

Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai Pielikums

2.

Informācija par Valdes locekli (profesionālā darba pieredzi, izglītību, amatiem citās kapitālsabiedrībās, pilnvaru termiņiem)

Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai Pielikums | CV

3.

Valdes nolikums (reglaments)

Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai Pielikums

4.

Informācija par kapitālsabiedrības organizatorisko struktūru

Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai Pielikums

5.

Informācija par Dalībnieku sapulcēm

10 dienu laikā pēc Dalībnieku sapulces

2020.012020.02. 2020.03.

2021.01. 2021.02. 2021.03.

2021.04. 2021.05. 

2022.01. 2022.02.

6.

Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis

Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai

Pielikums

7.

Kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidi

Ne retāk kā reizi piecos gados,

atbilstoši nepieciešamībai

Pielikums

8.

Kapitālsabiedrības zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats

 Piecu mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām 2020 2021 2022 2023

9.

Kapitālsabiedrības zvērināta revidenta nepārbaudīti starpperiodu pārskati, zvērināta revidenta nepārbaudīts gada pārskats

 Divu mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām

Pārskats par 3 mēn.

Pārskats par 6 mēn.

Gada pārskats

10.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi)

 Piecu mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām Pielikums

11.

Informācija par saņemto

valsts un pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

 Piecu mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām  Finansējums no valsts vai pašvaldības budžetiem 2022.g., 2023.g. netika piešķirts

12.

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu (saskaņā ar apstiprinātu gada pārskatu) un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

 Ne retāk kā reizi gadā - piecu mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām Pielikums

13.

Izmaksātās dividendes atvasinātai publiskai personai un veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

 Ne retāk kā reizi gadā - piecu mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām  Nav attiecināms

14.

Kapitālsabiedrības atalgojuma politika. Informācija par valdes locekļa atalgojumu

 Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai Pielikums

15.

Trauksmes celšana kapitālsabiedrībā

 Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai

Trauksmes celšanas noteikumi

 

16.

Privātuma politika

 Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai

Privātuma politika

17.

Ētikas kodekss

 Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai

Pielikums

18.

Ētikas komisijas nolikums

 

 Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai

Nolikums

19.

Informāciju par saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

 Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai  Kapitālsabiedrība neveic ziedošanu (dāvināšanu)

20.

Vakantie amati kapitālsabiedrībā

 Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai  

Šobrīd kapitālsabiedrībai nav vakantu amatu.

Vakances tiek publiskotas Dienvidkurzemes novada pašvaldības un Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļa vietnēs.

21.

Informācija par kapitālsabiedrības iepirkumiem

   

Skatīt mājas lapā sadaļu: IEPIRKUMI

Elektronisko Iepirkumu Sistēma

22.

Informācija par īpašuma struktūru

 Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai Kapitālsabiedrībai līdzdalība citās sabiedrībās nav.