Par projektu Nr. 5.3.1.0/17/I/030 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta”

 

SIA "Priekules nami" informē, ka projekta  “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2. kārta”, projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/030, galvenais mērķis tika noteikts attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas, vienlaikus uzlabojot vides kvalitāti un nodrošinot iedzīvotājus ar normatīvu prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni.

 Lai veicinātu iedzīvotāju interesi par pieslēgšanos pie centrālajiem tīkliem, tika izstrādāti saistošie noteikumi, saskaņā ar kuriem pašvaldība sedza ievērojamu daļu no izdevumiem, ar kuriem iedzīvotājiem nācās rēķināties, lai izbūvētu pieslēgumus.

Projekta galvenais sasniedzamais rādītājs tika noteikts, ka līdz 2023.gada 24.novembrim, pie centralizētās kanalizācijas tīklu sistēmas, projekta īstenošanas teritorijā jāpieslēdz – 817 iedzīvotājs (100%).

21.11.2023.

 

Priekules pilsētas un Priekules pagasta iedzīvotājiem ir iespējas pieslēgties pie centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas!

SIA "Priekules nami" informē, ka ir iespējams pieslēgt savus īpašumus pie centralizētās ūdensapgādes un  kanalizācijas sistēmas šādās ielās: Baznīcas, Brīvības, Bērzu, Ceriņu, Dārza, Ganību, Galvenā, Jaunā, Kalēju, Ķieģeļu, Liepājas, Ozolu, Parka, Rīta, Raiņa, Skolas, Tirgus, Tirgoņu, Vaiņodes, Zāļu. Par pieslēguma ierīkošanas iespējām un provizoriskām izmaksām lūdzam sazināties ar SIA "Priekules nami" ūdenssaimniecības daļu (26209282 vai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Pašvaldības līdzfinansējums ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumiem

Plašāk lasīt: https://www.dkn.lv/lv/jaunums/dienvidkurzemes-novada-pasvaldiba-izsludina-konkursu-lidzfinansejuma-sanemsanai-dzivojamas-majas-pieslegsanai-centralizetajiem-udensapgades-unvai-kanalizacijas-tikliem-1 . 04/09/2023


Par kanalizācijas pieslēgumiem !

SIA "Priekules nami" aicina iedzīvotājus pieslēgt savus īpašumus pie centralizētās kanalizācijas sistēmas. Projekta  “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2. kārta”, projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/030, ietvaros ir iespējams pieslēgt savu īpašumu pie centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas Priekules pilsētā un Priekules pagastā. Pieslēgumu ierīkošanas iespējas ir šādās ielās: Baznīcas, Brīvības, Bērzu, Ceriņu, Dārza, Ganību, Galvenā, Jaunā, Kalēju, Ķieģeļu, Liepājas, Ozolu, Parka, Rīta, Raiņa, Skolas, Tirgus, Tirgoņu, Vaiņodes, Zāļu. Par pieslēguma ierīkošanas iespējām un provizoriskām izmaksām lūdzam sazināties ar SIA "Priekules nami" ūdenssaimniecības daļu (26209282 vai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).  Pieslēgumu ierīkošanai ir pieejams Dienvidkurzemes novada pašvaldības līdzfinansējums, kurš ir attiecināms gan uz ūdens apgādes, gan kanalizācijas pieslēgumiem.  05/06/2023


Dienvidkurzemes novada pašvaldības līdzfinansējums ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumiem

SIA "Priekules nami" informē, ka projekta  “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2. kārta”, projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/030, ietvaros ir iespējams pieslēgt savu īpašumu pie centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas. Par pieslēguma ierīkošanas iespējām un provizoriskām izmaksām lūdzam sazināties ar SIA "Priekules nami" ūdenssaimniecības daļu (26209282 vai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Pieslēgumu ierīkošanai ir pieejams Dienvidkurzemes novada pašvaldības līdzfinansējums, kurš ir attiecināms gan uz ūdens apgādes, gan kanalizācijas pieslēgumiem. Plašāk lasīt sadaļā aktualitātes vai https://www.dkn.lv/lv/informativais-izdevums/2023-gads.  /10:27:59_06/04/2023/

  


 

 Centralizētās kanalizācijas pieslēgumu darbi turpinās. SIA "Priekules nami" aicina iedzīvotājus pieslēgt savus īpašumus centralizētai kanalizācijas sistēmai Priekules pilsētā un Saulaines ciemā. Arī 2023. gadā turpinās centralizētās kanalizācijas pieslēgumu darbi projektā  “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2. kārta”, projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/030. Lai uzzinātu precīzu informāciju par pieslēguma iespējām, izbūves laiku un izmaksām, lūdzam sazināties ar SIA "Priekules nami" ūdenssaimniecības daļu. /1.03.2021/

 

 

 


SIA "Priekules nami" atgādina par iespējām pieslēgties pie centralizējas kanalizācijas sistēmas Priekules pilsētā un Saulaines ciemā (Priekules pag.). 

Pieslēgumu ierīkošanas iespējas ir šādās ielās: Baznīcas, Brīvības, Bērzu, Ceriņu, Dārza, Ganību, Galvenā, Jaunā, Kalēju, Ķieģeļu, Liepājas, Ozolu, Parka, Rīta, Raiņa, Skolas, Tirgus, Tirgoņu, Vaiņodes, Zāļu.

Pieslēgumu izveidošanai būs iespējams pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam. Sīkāka informācija pa tālruni 26209282. / 31.12.2022.

 

 


SIA "Priekules nami" informē, ka būvdarbi ir noslēgušies projektā "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2. kārta". Projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/030. Kopējās izmaksas sastāda 5 313 889,94 Eur, KF finansējums ir 1 752 710 Eur. Projekta ietvaros tika izbūvētas šādas sistēmas:

1.Ūdensvads- 3688.26 m;

2. Kanalizācija (ietverot spiedvadus)- 15 959.59 m;

3.Kanalizācijas sūkņu stacijas- 12 kpl. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs aicina iedzīvotājus turpināt pieslēgties pie centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas. Pieslēdzoties pie centralizētiem ūdenssaimniecības tīkliem ir iespēja saņemt kvalitatīvus pakalpojumus un reizē nodrošināt vides saglabāšanas prasību ievērošanu. SIA "Priekules nami" novērtē līdzšinējo iedzīvotāju atsaucību, tomēr ir vēl daudzi īpašumi, kuri nav pieslēgti pie centrālās kanalizācijas sistēmas un turpina izmantot decentralizēto kanalizācijas sistēmu (turpmāk-DKS), rezultātā nodarot būtisku vides piesārņojumu. DKS sistēmu reģistrācija un apsekošana tika uzsākta 2021. gadā, Priekules pilsētā tika reģistrēti 267 īpašumi (DKS), lielāko īpatsvaru sastāda notekūdeņu krājtvertnes un septiķi. Apsekojot DKS tika secināts, ka vairumā gadījumu tās neatbilst MK Nr.  384 " Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" prasībām. Galvenokārt netiek ievērotas hermētiskuma prasības, kā rezultātā neattīrīti notekūdeņi noplūst dabā. Priekules novada pašvaldība 2019. gada 28. februārī apstiprināja saistošos noteikumus Nr.1/19 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Priekules novadā", kuros tika noteikta sistēmu reģistrācijas teritorija, apsaimniekošanas prasības un atbildība par noteikumu neievērošanu (fiziskām un juridiskām personām). Lai izvairītos no DKS pārbūves vai naudas soda, aicinām iedzīvotājus pieslēgties pie centralizētās kanalizācijas sistēmas.

SIA "Priekules nami" ūdenssaimniecības speciālisti sniedz bezmaksas konsultācijas par kanalizācijas pievada izbūvi, tehniskiem risinājumiem un būvniecības izmaksām. 04/10/2022