Veicot ūdensvada vai kanalizācijas tīklu projektēšanu, būvniecību, pārbūvi, atjaunošanu, demontāžu, kā arī citos gadījumos, ja to nosaka normatīvie akti ir jāpieprasa tehniskie noteikumi. Tehnisko noteikumu izsniegšanu nodrošina SIA "Priekules nami" ūdenssaimniecības daļa. Lai saņemtu tehniskos noteikumus ir jāveic sekojoši soļi:

1. Iesniegt iesniegumu - "Pat tehnisko noteikumu izsniegšanu" ( iesniegumā ir jānorāda ūdens un kanalizācijas tīklu izmantošanas veids);

2. Īpašuma vai nomas tiesību apliecinošs dokuments ( zemesgrāmatas apliecība, nomas līgums);

3. Jāpievieno zemes robežu plāns ar objektu izvietojumu;

4. Topogrāfiskais plāns ( ja ir izstrādāts);

5. Būvniecības ieceres apraksts.

Iesniegumu pat tehnisko noteikumu izsniegšanu ( ar pielikumiem) var iesniegt Ķieģeļu ielā 2a, Priekule, Dienvidkurzemes novads, LV-3434 vai ar elektronisko parakstu uz e- pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ar norādi " Par tehnisko noteikumu izsniegšanu". 

Maksa par tehnisko noteikumu izsniegšanu netiek piemērota. 13/10/2022

Iesnieguma veidlapa (papīra formātā)